CV

Curriculum vitae

Full name: Vinh Nguyen Quang

Personal Data:

Date of birth: 28-08-1975

Place of birth: Thai Binh, Vietnam

Current address: Room 308 Building C18 Thanh Xuan Bac-Ha Noi

Email address: vinhquang2808@yahoo.com , vinhquang2808@mail.ru

Education

 • 2002 – 2006 : PhD student at Moscow State Technical University named after Bauman, Moscow, Russia
 • 1992-1998: University of technology named after Le Quy Don , Ha Noi, Vietnam.

Research Experience

 • 1998: researching on SIMULINK software in Mat Lab version 5.2
 • 1998: researching on the library of real time in Mat Lab version 5.2
 • 12/1999: researching and applying the control software in Mat Lab version 5.2
 • 2001: Constructing informational technical networks for laboratories
 • 12/2001: Designing and installing parallel systems for processing information in automatic systems accompanied       flying objects
 • 2001: Designing and constructing some soft wares for modeling of training soldiers problems.
 • 2000: Constructing the project and technical theoretical factual foundations for fire-power antiaircraft complexes with small height to intercep the Tomahawk rocket.
 • 2001: Project of building of modeling class room of a tank armour-plate.

List of publications

TT Tên bài báo Số tác giả Đăng trên tạp chí hoặc kỷ yếu khoa học Tạp chí ISI hoặc Scopus Tập Số Trang Năm

công bố

1 Một số vấn đề về điều khiển và trao đổi tin đáp ứng thời gian thực trong xây dựng phòng học mô phỏng tập láI xe tăng- xe thiết giáp 4 Tạp chí Thông tin khoa học quân sự/ Viện KTQS I. 6 2000
2 Thiết kế cài đặt hệ tin học xử lý song song phục vụ bài toán xử lý ảnh động trong hệ tự động kèm bám vật bay 4 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 9 213-221 2001
3 Влияние нелинейностей в контуре управления при самонаведении на маневрирующий объект 1 Актуальные проблемы развития отечественной космонавтики. Материалы XXX академических чтений по космонавтике – Москва, Январь 2006 г. 3 372-374 2006
4 Исследование точности самонаведения в условиях помех и маневра объекта при наличии нелинейностей. 1 Интеллектуальные системы (Интелс’2006):  Краснодар, 2006 .- С. 230-234 230-234 2006
5 Анализ отценка вляния нелинейеости на контуре управления и на иочность самонаведения. 1 Информатика и системы управления в XXI веке 27-30 2006
6 Вероятностный анализ точности самонаведения при наличии ограничений в контуре управления. 1 Информатика и системы управления в XXI веке 18-24 2006
7 Управление против Маневрирующих объектов, использующее Ляпуновский     оптимальный метод управления обратной связью Второй Всероссийской научно-технической конференции “Мехатроника, автоматизация, управление” (МАУ’2005) 175-181 2005
8 Прогзирующая адаптивная коррекция, основанная на транспютерной реализации алгоритмов управления 2 Второй Всероссийской научно-технической конференции “Мехатроника, автоматизация, управление” (МАУ’2005) 182-188 2005
7 Анализ точности самонаведения на маневрирующий объект при наличии нелинейностей в контуре управления 1 Наукоемкие технологии.-2006-№ 10 10 13-19 2006
8 Bộ lọc cho hệ thống đo lường quán tính IMU AHRS400 4 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 21 7-14 2012
9 Mô hình hóa và nhận dạng tên lửa chống ngầm. 3 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 28 3-11 2013
10 Thiết kế, chế tạo mô đul dẫn đường quán tính có hiệu chỉnh trên cơ sở tích hợp các cảm biến vi cơ điện tử 4 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 4 86-92 2014
11 Điều khiển máy bay sử dụng đại số gia tử 3 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 36 80-87 2015
12 Статистический анализ точности самонаведения при наличии нелинейностей в контуре управления 1 Автоматизация и современные технологии – (Москва). 3 11-16 2006
13 Khảo sát một số tham số quan trọng của khối đo lường quán tính IMU AHRS400 6 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 9 213-221 2011
14 Using multiple sensors for autonomous mobile robot navigation 1 Труда XI Международного симпозиума
«Интеллектуальные системы – 2014». – М.: Изд-во РУДН, Москва
221-225 2014
15 Simulating Calculation of the Firefighting Water Flow by using the ANSYS Software 2 6th International Conference on Modeling, Simulation and Optimization of Complex Processes 202-207 2015
16 Điều khiển hồi tiếp ngõ ra nơron mờ thích nghi trực tiếp hệ cánh tay hai khớp nối 2 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 9 93-103 2011
17 Mô hình động học chuyển động của ngư lôi 3 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 21 28-35 2012
18 Xây dựng thuật toán xác định tham số dẫn đường cho phương tiện chuyển động trên cơ sở kết hợp con quay tốc độ góc với từ kế, gia tốc kế và vận tốc kế 4 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 4 3-12 2013
19 Xây dựng thuật toán xác định tham số định hướng cho phương tiện chuyển động trên cơ sở kết hợp con quay tốc độ góc với từ kế và gia tốc kế 7 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 5 1-6 2013
20 An Approach to the Spacecraft Functional Stability with
Changes of Inertia Moment
1 Journal of Aerospace Science and Technology 1 2 73-77 2015
21 Determination of the Aerodynamic Characteristics of Flying Vehicles Using Method Large Eddy Simulation with Software ANSYS 1 Automation, Control and Intelligent Systems 3 6 118-123 2015
22 Синтез нечетких регуляторов для систем управления. 1 Труда XI Международного симпозиума
«Интеллектуальные системы – 2014». – М.: Изд-во РУДН, Москва
62-69 2014
23 Nghiên cứu bộ lọc cho hệ thống đo lường quán tính trên bàn xoay 3 bậc tự do model 1573 của hãng Aerosmith 3 The International Conference on Advanced Technologies for Communications ISSN 2162-1020 68-75 2012
24 Xây dựng thuật toán xác định tham số dẫn đường cho vũ khí chống ngầm 2 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 31 117-125 2014
25 Thuật toán phát hiện đám cháy rừng từ camera gắn trên máy bay chữa cháy 3 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 37 96-102 2015
26 Guidance, navigation and control of  Autonomous underwater vehicle 5 International Symposium on Electrical-Electronics Engineering Viet Nam (ISEE2013) 44-49 2013
27 Thiết kế bộ đo lường quán tính sử dụng bộ lọc Kalman mở rộng 3 Hội nghị quốc gia về điện tử- truyền thông (REV2013-KC01) 88-94 2013
28 АДАПТИВНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЕ 1 Труда XI Международного симпозиума
«Интеллектуальные системы – 2014». – М.: Изд-во РУДН, Москва
29-32 2014
29 Mô hình hóa, mô phỏng động lực học máy bay trực thăng chữa cháy trên đường bay xác định 4 Hội nghị  “Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 6 VCM-2012”. ISBN 978-604-62-0753-5 584-589 2012
30 Исследование точности самонаведения на маневрирующий объект при наличии нелинейностей в контуре управления 1 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 21 22-32 2007
31 Xác định các thông số khí động của thiết bị bay trong môi trường ANSYS.CFX 4 Tạp chí Nghiên cứu khoa học và công nghệ quân sự 9 55-62 2011
32 Điều khiển hồi tiếp ngõ ra nơron mờ thích nghi gián tiếp hệ cánh tay hai khớp nối.

 

3 Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa

 

167-172 2011
33 Thuật toán đặt điều kiện ban đầu cho cơ cấu đế của hệ thống dẫn đường quán tính theo phương phương pháp phối hợp véc tơ vận tốc

 

3 Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa

 

269-276 2013
34 Điều khiển hồi tiếp ngõ ra nơron mờ thích nghi trực tiếp cho một dạng phương tiện ngầm tự hành.

 

3 Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa

 

622-629 2013
35 Khảo sát một số thông số điều khiển chuyển động của máy bay chữa cháy

 

3 Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa

 

901-907 2013
36 Định vị phương tiện ngầm trên cơ sở kết hợp thiết bị dẫn đường quán tính và thiết bị đo vận tốc theo hiệu ứng đốp le 3 Hội nghị toàn quốc về Điều khiển và Tự động hóa 697-703 2015
37 Design of a processor for the simulation function of determining angle following the targets The sixth internations and electronics 2016

 

2016
38 Combination of an inertial measurement unit and a camera for defining the poition of an airplane The sixth internations and electronics 2016 2016

 

 

Links: 1.http://www.mashin.ru/jurnal/autorart.php?id=2&autid=00938&PHPSESSID=c4ec31c6c6d175ec50d1eb5f90aac397

 

 1. http://www.ihst.ru/~akm/30t17.htm

 

 1. http://www.radiotec.ru/catalog.php?cat=jr8&itm=2006-10
 2. http://intels-conf.ru/orgs/

 

Awards, Honors

 • 1994: The third prize in Vietnamese National Mathematical Olympiad for students
 • 1997: The first prize in the Vietnamese National competition of scientific technological creation (VIFOTEC)

Research Interest

 • Nonlinear control systems
 • Modeling

Scholarship

 • 2002: PhD Fellowship of Ministry of Education and Training to study in Moscow State Technical University

Work Experience and Activities

 • 1998 to present: Assistant Researcher in Department of Modeling and Reproduction, Vietnamese Academy of Science and Technology, Hanoi, Viet Nam.

Skills

 • Problem Solving: Excellent analytical and logical reasoning skills. Able to multi-task. Can learn new skills quickly. Have high capabilities of independent works.

Referees

Prof. Pupkov K.A, Moscow State Technical University named after Bauman, e-mail address: pupkov@iu1.bmstu.ru

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s